Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
obchodní společnosti Chefparade s.r.o.
IČO: 278 93 057, DIČ: CZ27893057, se sídlem: Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7, 170 00
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 124716

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také „obchodní podmínky“ nebo „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran při objednávání a poskytování kurzů vaření a dalších akcí pořádaných obchodní společností Chefparade s.r.o. prostřednictvím internetových stránek chefparade.cz a prodej a nákup dárkových poukazů a dalších položek ze stránek chefparade.cz Kupující vytvořením objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
1.2. Provozovatelem internetových stránek a poskytovatelem služeb je společnost
Chefparade s.r.o.
IČO: 278 93 057
DIČ: CZ27893057
Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7, 170 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 124716.
tel.: + 420 730 155 087
e-mail: rezervace@chefparade.cz
(dále jen jako „Provozovatel“ nebo „Chefparade“)
provozovny:
Bubenské nábřeží 306/13, 170 00 Praha 7 – Holešovice, budova č. 36
Statek Chefparade, Sukorady 31, Sukorady, 294 06, okr. Mladá Boleslav
1.3. Pro účely těchto obchodních podmínek platí následující zkratky:
„Zákazníkem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná, mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
„Webovými stránkami“ se rozumí internetový portál provozovaný Chefparade na internetové adrese https://www.chefparade.cz.
„Kurzem“ se rozumí kurz, akce či jednotlivá služba objednaná Zákazníkem.
„Občanským zákoníkem“ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
„Poukazem“ se rozumí poukaz zakoupený Zákazníkem za účelem úhrady ceny za poskytnutí budoucího kurzu.
„Produktem“ se rozumí doplňkový prodej – zejména dárkových předmětů, nikoliv však výlučně.
„Účastníkem kurzu“ se rozumí fyzická osoba, která se osobně účastní kurzu. Účastníkem kurzu může být osoba odlišná od Zákazníka.
1.4. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Zákazníkem.
1.5. Veškeré smluvní vztahy mezi Zákazníkem, Účastníkem kurzu a Provozovatelem se řídí právem České republiky.
1.6. Zákazník má možnost seznámit se se zněním obchodních podmínek s dostatečným předstihem. Odesláním objednávky/účastí na Kurzu Zákazník/Účastník kurzu stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí v plném rozsahu.
1.7. Provozovatel má právo kdykoliv měnit znění VOP. VOP jsou účinná vždy ode dne jejich zveřejnění. Práva a povinnosti Provozovatele a Zákazníka vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nových VOP nejsou změnou dotčena.

1.8. Zákazník/Účastník kurzu je povinnen se před účastí na kurzu seznámit s:
BEZPEČNOSTNÍMI POKYNY PRO ÚČASTNÍKY KURZŮ VAŘENÍ A NÁVŠTĚVNÍKY V OBJEKTECH Chefparade s.r.o. (https://www.chefparade.cz/cs/bozp)
1.9. Souhlasem s obchodními podmínkami dává Zákazník/Účastník kurzu mimo jiné na vědomí, že si bezpečnostní pokyny přečetl, rozumí jim a souhlasí s nimi. Informace o povinnosti seznámit se s bezpečnostními pokyny obdrží Zákazník i v mailu o potvrzení objednávky. 

2. NABÍDKA, CENA, OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Nabídka, cena
2.1.1. Nabídkou se má na mysli nabídka Kurzů, Poukazů a dalších produktů a služeb, které Provozovatel nabízí prostřednictvím Webových stránek.
2.1.2. Nabídka je pouze informativního charakteru a Provozovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto Kurzů, Poukazů a dalších produktů a služeb. To platí i v případě že uvedené ceny jsou zjevně chybné.
2.1.3. Kurzy, Poukazy a další produkty a služby nakupuje Zákazník za cenu platnou v době dokončení objednávky. Ceny jsou uvedeny včetně DPH, která je platná v okamžiku odeslání objednávky. V případě změny DPH po ukončení objednávky je Zákazník, s přihlédnutím ke zvolenému druhu platby, povinen uhradit nedoplatek kupní ceny, popř. Provozovatel neprodleně zašle Zákazníkovi e-mailem zprávu s výzvou o sdělení paltební metody a údajů, aby bylo Zákazníkovi možné vrátit přeplatek kupní ceny.
2.1.4. Případné doplatky za balné, dopravu a další související náklady jsou uvedeny v konečném souhrnu objednávky.
2.1.5. Veškeré změny nabídky a změny cen jsou vyhrazeny. Nabídka (včetně akčních nabídek, výprodeje apod.) platí do odvolání či ukončení akce, přičemž počet akčních kusů je vždy v nabídce uveden, případně je určena doba, po kterou nabídka platí.
2.2. Objednávka, uzavření smlouvy
2.2.1. Objednávku může Zákazník vytvořit prostřednictvím Webových stránek.
2.2.2. Zákazník objednává produkty tak, že vybrané Kurzy/Poukazy/zboží, včetně jejich počtu, vloží do košíku. Košík následně obsahuje zejména údaje:
– Počet objednávaných Kurzů/Poukazů/zboží
– Kontaktní údaje Zákazníka
– Způsob úhrady
– Požadovaný způsob doručení objednávaných Poukazů/zboží
2.2.3. Zákazník je povinen uvádět pravdivé údaje. Odesláním objednávky Zákazník souhlasí se správností zadaných údajů. Odesláním objednávky Zákazník vůči Provozovateli prohlašuje a zaručuje, že je svéprávný. Objednávku odešle Zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Před odesláním Objednávky má Zákazník možnost kontrolovat a měnit veškeré údaje podle čl. 2.2.2. obchodních podmínek (dále jen jako „Objednávka“).
2.2.4. Odesláním Objednávky dojde k závaznému návrhu Provozovateli na uzavření smlouvy.
2.2.5. Provozovatel potvrdí přijetí návrhu emailem na elektronickou adresu, kterou Zákazník uvedl v Objednávce (dále jen jako „elektronická adresa Zákazníka“).
2.2.6. K uzavření smlouvy dochází doručením potvrzení o přijetí Objednávky, které Provozovatel zašle emailem na elektronickou adresu Zákazníka.
2.2.7. Provozovatel je oprávněn kdykoliv požádat Zákazníka o opětovné potvrzení Objednávky.
2.2.8. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (např. náklady na internetové připojení či náklady telefonické komunikace s Provozovatelem zahájené Zákazníkem) hradí Zákazník sám.
2.2.9. Smlouvu lze uzavřít též osobně na pobočce Chefparade. V takovém případě se nepoužijí ustanovení čl. 3.7 obchodních podmínek. Ostatní ustanovení obchodních podmínek se užijí přiměřeně.

3. OBECNÉ PODMÍNKY

3.1. Dodání a platba
3.1.1. Chefparade eviduje došlé platby a není tedy nutné se před zahájením Kurzu prokazovat potvrzením o úhradě ceny kurzu. Pokud je Kurz hrazen Poukazem, je Účastník povinen ho před začátkem Kurzu odevzdat lektorovi.
3.1.2. Na způsob platby za nákup/poskytnutí Kurzu/Poukazu/Zboží se vztahuje část 3.2.5. těchto obchodních podmínek.
3.1.3. Cenu za poskytnutí Kurzu je možné též uhradit prostřednictvím Poukazu.
3.2. Platební podmínky Kurzu/Poukazu/Zboží
3.2.1. Základním způsobem provedení platby je bezhotovostní platba, nebo platba v hotovosti nejpozději v den konání kurzu, před uskutečněním kurzu. Další způsoby platby jsou uvedeny níže.
3.2.2. Všechny ceny jsou konečné, uváděny včetně DPH a případně dalších poplatků, které je Zákazník povinen zaplatit.
3.2.3. Zákazník souhlasí s tím, že doklad o zaplacení mu po uhrazení celé částky může Provozovatel zaslat e-mailem.
3.2.4. Veškeré změny dodacích podmínek a změny cen zveřejněných na webových stránkách jsou vyhrazeny. Cena je platná v době uskutečnění Objednávky ze strany Zákazníka.
3.2.5. Způsoby plateb za Kurz/Poukaz/Zboží jsou tyto:
– Platba v hotovosti – nejpozději v den konání kurzu, před jeho začátkem, a/nebo do 2 dnů v případě objednání poukazů, nebo zboží.
– Platba on-line prostřednictvím platební karty, nebo okamžitého převodu – přes zabezpečený systém platební brány Go Pay
– Platba převodem – nejpozději v den konání kurzu, před jeho začátkem, a/nebo do 2 dnů v případě objednání poukazů, nebo zboží
– Platba prostřednictvím vybraných benefitních společností.
3.2.6. Platební údaje, dle zvoleného způsobu platby, jsou Zákazníkovi zasílány emailem na elektronickou adresu Zákazníka.
3.2.7. Pokud Zákazník zvolí způsob platby bankovním převodem, uhradí cenu před vyřízením objednávky na bankovní účet Provozovatele s uvedením zejména variabilního symbolu. Cena se považuje za uhrazenou dnem, kdy byla částka připsána na účet Provozovatele.
3.2.8. Zákazník je povinen uhradit cenu za Kurz/Poukaz před započetím kurzu. V opačném případě není oprávněn se kurzu zúčastnit
3.3. Dodací podmínky
3.3.1. V případě koupě Poukazu, je tento dodáván v co nejkratší době, obvykle do 3 pracovních dnů, po úhradě kupní ceny.
3.3.2. Poukaz je dodáván v elektroncké podobě a to zasláním na emailovou adresu uvedenou Zákazníkem. Po domluvě s Provozovatelem může být sjednán osobní odběr v provozovně Provozovatele, či dodání poštou, nebo prostřednictvím sjednané přepravní společnosti.
3.4. Práva a povinnosti smluvních stran
3.4.1. Předmětem smluvního vztahu je závazek Provozovatele zajistit dodání služeb a zboží, popsaných ve smlouvě (tedy Objednávce a jejím potvrzení) a závazek Zákazníka zaplatit za poskytnutí těchto služeb nebo zboží sjednanou cenu a služby za stanovených podmínek využít. Smluvní vztah vzniká mezi Zákazníkem a Provozovatelem doručením potvrzení Objednávky ze strany Provozovatele Zákazníkovi (tj. okamžikem uzavření smlouvy).
3.4.2. Kurzu je oprávněn se účastnit Zákazník nebo jím označený Účastník kurzu. Kde se v tomto článku hovoří o Účastníkovi kurzu, má se tím na mysli též Zákazník účastnící se osobně Kurzu.
3.4.3. V průběhu konání Kurzu jsou Účastníci kurzu povinni dodržovat provozní a sanitační řád, bezpečnostní řád, pokyny lektora Chefparade a nejsou oprávněni pohybovat se mimo prostory určené ke konání Kurzu bez vědomí lektora Chefparade nebo jeho zástupce.
3.4.4. Lektor Chefparade nebo jeho zástupce na začátku Kurzu stručně ústně poučí Účastníky kurzu o základních pravidlech bezpečnosti práce a práce s přístroji a nástroji používanými v průběhu konání Kurzu. Plné znění provozního řádu a bezpečnostního řádu je Účastníkům kurzu k dispozici na provozovně. Při manipulaci s přístroji a nástroji jsou Účastníci kurzu povinni dbát zvláště na bezpečnost a ochranu zdraví nejen své, ale i ostatních Účastníků kurzu.
3.4.5. Chefparade, lektor Chefparade nebo jeho zástupce jsou oprávněni vyloučit z účasti na Kurzu ty Účastníky kurzu, kteří opakovaně či hrubě porušují provozní a bezpečnostní řád, pokyny lektora Chefparade, dobré mravy či omezují ostatní Účastníky kurzu. V takovém případě nemá Zákazník nárok na vrácení peněz či slevu z ceny Kurzu
3.4.6. Účastníci kurzu jsou povinni na počátku Kurzu informovat lektora Chefparade o potravinových alergiích, případně dalších zdravotních omezeních které je třeba zohlednit a mohli by být rizikem pro Účastníka/ky v průběhu Kurzu.
3.4.7. Účastník kurzu se nemůže Kurzu zúčastnit v případě, že jeví příznaky akutního průjmového či hnisavého onemocnění, nebo pokud mu byla nařízena karanténa, nebo pokud byl v průběhu posledních 14 dní před konáním Kurzu ve styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy nebo s nařízeným karanténním opatřením.
3.5. Zrušení a změna Kurzu
3.5.1. Chefparade si vyhrazuje právo zrušit konání Kurzu.
3.5.2. V případě, že Chefparade zruší konání Kurzu, zavazuje se tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Zákazníkovi, a to e-mailem, nebo telefonicky tak, aby byl Zákazník a/nebo Účastník kurzu co nejdříve informován.
3.5.3. V případě zrušení konání Kurzu je Chefparade povinna umožnit Zákazníkovi, případně Účastníkovi kurzu účast na jiném kurzu Chefparade. V případě, že Zákazník účast na konání jiného kurzu odmítne, je Chefparade povinna Zákazníkovi vrátit platbu za Kurz do 30 pracovních dnů.
3.5.4. Chefparade je oprávněna ke změně lektora a změně méně než 50 % obsahu Kurzu bez předchozího upozornění.
3.5.5. Změny Kurzu dle tohoto článku obchodních podmínek nejsou důvodem pro uplatnění reklamace.
3.6. Zrušení účasti na Kurzu ze strany Zákazníka
3.6.1. V případě, že Zákazník nemůže absolvovat Kurz, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit Chefparade.
– Je-li oznámení o zrušení účasti na Kurzu doručeno Chefparade více než 72 hodin před začátkem Kurzu, bude Zákazníkovi umožněna účast na jiném Kurzu, který se bude konat v nejbližších šesti měsících ode dne doručení oznámení o zrušení účasti na původním Kurzu. Tuto možnost je Zákazník oprávněn využít pouze jednou. Zákazník je povinen oznámit svůj záměr využít možnost účasti na jiném Kurzu v co nejkratší době. 
3.6.2. V případě, že se Zákazník na Kurz nedostaví, nemá nárok na vrácení peněz ani na výměnu neabsolvovaného Kurzu za jiný.
3.6.3. V případě, že byl kurz hrazen prostřednictvím Poukazu a Zákazník oznámí zrušení účasti na Kurzu více než 72 hodin před začátkem Kurzu, bude Zákazníkovi umožněna účast na jiném Kurzu v době trvání platnosti Poukazu. Jinak Poukaz propadá.
3.7. Odstoupení od smlouvy ze strany Zákazníka
3.7.1. Zákazník není oprávněn odstoupit od objednávky Kurzu v souladu s § 1837 písm. j) Občanského zákoníku.
3.7.2. V případě, že je kupní smlouva na Poukaz uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím Webových stránek), je Zákazník oprávněn v souladu s §1829 a násl. Občanského zákoníku, odstoupit od této smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne dodání Poukazu. Lhůta se má za zachovanou v případě, že Zákazník v jejím průběhu zašle Provozovateli oznámení, že od smlouvy odstupuje. Odstoupením od kupní smlouvy se smlouva ruší od počátku.
3.7.3. Právo uvedené v předchozím odstavci zaniká, byl-li Poukaz v zákonné lhůtě pro odstoupení již uplatněn na úhradu ceny za poskytnutí Kurzu.
3.7.4. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy může Zákazník zaslat na e-mailovou adresu rezervace@chefparade.cz.
3.7.5. Zákazník může pro odstoupení od kupní smlouvy využít vzorový formulář oznámení o odstoupení od koupě dárkového poukazu, který je nedílnou přílohou těchto obchodních podmínek.
3.7.6. Poukaz není povinen Zákazník vracet zpět Chefparade, jeho číslo bude deaktivováno.
3.7.7. Zaplacené finanční prostředky je Chefparade povinna vrátit Zákazníkovi nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.
3.7.8. Odstoupit od kupní smlouvy podle čl. 3.7.2. obchodních podmínek je Zákazník oprávněn pouze v případě koupě Poukazu.
3.8. Odstoupení od smlouvy ze strany Chefparade
3.8.1. Chefparade je oprávněna odstoupit od smlouvy uzavřené se Zákazníkem v případě zjevné chyby v ceně Poukazu či Kurzu (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ obvyklá), pokud nebude z dané nabídky zcela jasně vyplývat, že se jedná o slevu nebo mimořádnou akci.
3.8.2. V případě nemožnosti splnění potvrzené Objednávky ze strany Provozovatele je Provozovatel od uzavřené smlouvy oprávněn odstoupit.
3.8.3. V případě odstoupení od smlouvy Provozovatelem je Provozovatel povinen neprodleně Zákazníka o této skutečnosti informovat na elektronickou adresu Zákazníka. Dále je Provozovatel povinen vrátit Zákazníkovi uhrazenou cenu Kurzu nebo Poukazu.
3.9. Odpovědnost za škodu
3.9.1. Účastníci kurzu jsou povinni odkládat své věci na místě k tomu v provozovně určeném. Chefparade neodpovídá za ztrátu nebo poškození věcí, jejichž hodnota je v zřejmém nepoměru s hodnotou věcí, které má průměrný spotřebitel běžně u sebe nebo při sobě. V ostatních případech neodpovídá Chefparade za škodu způsobenou na vnesených věcech. Ustanovení § 2945 Občanského zákoníku tím není dotčeno.
3.9.2. Zákazník/Účastník kurzu odpovídá za škodu způsobenou Chefparade, jakož i za škodu způsobenou jiným Účastníkům kurzu.
3.10. Poučení – pokrmy uvařené na kurzu jsou určeny k okamžité spotřebě a není možné si je odnášet domů. V případě, že si Zákazník pokrm odnese mimo prostory Chefparade, neodpovídá Chefparade za případné následky.

4. POUKAZY

4.1. Využití Poukazu
4.1.1. Držitel Poukazu je povinen hodnotu Poukazu vyčerpat uhrazením ceny Kurzu. Čerpání Poukazu na jiné služby Chefparade se nepřipouští.
4.1.2. Držitel Poukazu nemá nárok na výměnu Poukazu za peníze.
4.1.3. Držitel Poukazu je povinen uplatnit Poukaz v době platnosti Poukazu. Po skončení platnosti nemá držitel tohoto Poukazu ani Zákazník nárok na vrácení peněz ani na čerpání jakékoliv služby Chefparade.
4.2. Platnost Poukazu a její prodloužení
4.2.1. Platnost Poukazu je na něm vyznačena.
4.2.2. Chefparade je oprávněna na základě žádosti Zákazníka prodloužit platnost Poukazu o šest měsíců, maximálně však jednou. Za prodloužení platnosti Poukazu je Chefparade oprávněna požadovat jednorázovou platbu ve výši 500,- Kč.
4.2.3. Žádost o prodloužení platnosti Poukazu je Zákazník povinen doručit Chefparade e-mailem na adresu rezervace@chefparade.cz, a to ještě před vypršením platnosti Poukazu.
4.2.4. U Poukazů s propadlou platností již není možné tuto platnost prodloužit.
4.2.5. Slevový poukaz na 20% slevu v obchodě Kulina je možné využít pouze v kamenné prodejně do data uvedeném na poukazu.

5. REKLAMACE KURZU

5.1. V případě, že podmínky Kurzu neodpovídaly sjednaným podmínkám je Zákazník oprávněn uplatnit práva z vadného plnění. 
5.2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů.
5.3. Práva z vadného plnění uplatňuje Zákazník u Provozovatele na e-mailové adrese rezervace@chefparade.cz či na adrese jeho provozovny nebo sídla. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Provozovatel obdržel od Zákazníka oznámení o uplatnění práv z vadného plnění.
5.4. Zákazník je povinen uplatnit práva z vadného plnění bez prodlení, nejpozději do 3 měsíců ode dne konání Kurzu.
5.5. Při uplatnění práva z vadného plnění je Zákazník povinen prokázat uzavření smlouvy.
5.6. Reklamace včetně odstranění vady bude Provozovatelem vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Provozovatel se Zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.
5.7. Vada je Provozovatelem odstraněna zejména umožněním bezplatné účasti Zákazníka na jiném Kurzu, případně poskytnutím slevy z ceny Kurzu či úplným vrácením ceny Kurzu.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Nakládání s osobními údaji Zákazníka podléhá úpravě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších novelizací.
6.2. Provozovatel zpracovává osobní údaje Zákazníka, jimiž se rozumí jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy.
6.3. Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a e-mail Provozovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Zákazníkovi. Zákazník uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů zaškrtnutím možnosti „souhlasím se zpracováním osobních údajů“. Souhlas se zpracováním osobních údajů Zákazník uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně pomocí odkazu uvedeného na konci obchodního sdělení odvolat. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy.
6.4. Zákazník bere na vědomí, že je povinen uvádět své osobní údaje pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele o změně svých osobních údajů.
6.5. Zákazník bere na vědomí, že zpracováním osobních údajů může Provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
6.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k jejich účelu, případně do odvolání souhlasu Zákazníka s jejich zpracováním. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.
6.7. Pokud by se Zákazník domníval, že Provozovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů takovým způsobem, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
– požádat Provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení;
– požadovat, aby Provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
6.8. Požádá-li Zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
6.9. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Provozovatele na elektronickou adresu Zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatelem na elektronickou adresu Zákazníka.
6.10. Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Žádná z cookie použitá na Webových stránkách nesbírá a neobsahuje informace, jež mají povahu osobních údajů Zákazníka a neumožňuje tedy jakkoliv identifikovat konkrétní osobu. Prostřednictvím internetového prohlížeče. Zákazník může jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Kupující má tedy kdykoli možnost zakázat zpracovávání cookies pro stránky Webové stránky.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Provozovatel je oprávněn k provozování výše uvedených kurzů a akcí na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
7.2. Zákazník může Provozovateli zasílat své stížnosti či podněty na email: rezervace@chefparade.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Zákazníka zašle Provozovatel na elektronickou adresu Zákazníka. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
7.3. V případě vzniku spotřebitelského sporu mezi Provozovatelem a Zákazníkem, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Webové stránky: https://adr.coi.cz/cs
Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/
7.4. Provozovatel není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
7.5. Jazykem kupní smlouvy je pouze český jazyk. Český jazyk je také jazykem komunikace mezi Provozovatelem a Zákazníkem.
7.6. Pro případ, že by některé z ustanovení VOP bylo z jakéhokoliv důvodu neplatné, nezpůsobuje neplatnost takového ustanovení neplatnost celých VOP nebo smlouvy.
7.7. Prodávající i Kupující souhlasí s tím, že obsahuje-li vztah založený smlouvou zahraniční prvek, bude se řídit českým právem s vyloučením kolizních norem a dále se vylučuje použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
7.8. Provozovatel si vyhrazuje právo Zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění Objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, pro doplnění chybějících či nepřesných údajů apod.
7.9. Místem plnění ze všech smluvních vztahů je provozovna Provozovatele na adrese Husitská 56, 130 00 Praha 3 – Žižkov nebo provozovna Provozovatele na adrese Bubenské nábřeží 306/13, 170 00 Praha 7 – Holešovice, budova č. 36.
7.10. Nedílnou přílohou těchto obchodních podmínek je vzorový formulář oznámení o odstoupení od koupě dárkového poukazu.

7.11. Nedílnou součástí souhlasu s obchodními podmínkami, je seznámení se s bezpečností práce „BOZP“ na webové adrese: www.chefparade.cz/cs/bozp

Příloha VOP: Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD KOUPĚ DÁRKOVÉHO POUKAZU
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od koupě poukazu)

Název prodávajícího: Chefparade s.r.o.
Sídlo prodávajícího: Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7
IČO prodávajícího: 278 93 057
E-mailová adresa prodávajícího: rezervace@chefparade.cz
Telefon prodávajícího: 730 155 087

Oznamuji, že tímto v zákonné lhůtě 14 dní odstupuji od kupní smlouvy o nákupu dárkového poukazu:

Poukaz číslo:

(*) Číslo daňového dokladu:

Datum obdržení poukazu:

Číslo bankovního účtu, kam má být kupní cena vrácena bezhotovostním převodem:

Jméno a příjmení zákazníka:

Adresa zákazníka:

(*) Elektronická adresa zákazníka:

Důvod odstoupení od smlouvy (nepovinná položka):

(*) Jedná se o nepovinný údaj, jeho uvedení však urychlí vyřízení Vašeho požadavku.

Datum:

……………………………………….……………..
Podpis zákazníka
(v případě odeslání v tištěné podobě)

 

Prázdny
Prázdny

Kvalita a tradice
od roku 2007 na českém trhu

Jedinečný zážitek
kombinace chutí, vůní a příjemné společnosti

Zkušení šéfkuchaři
se zahraničními zkušenostmi

Více než 60 kurzů
evropské i světové kuchyně