Prázdny

 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ÚČASTNÍKY KURZŮ VAŘENÍ
A NÁVŠTĚVNÍKY V OBJEKTECH Chefparade s.r.o.
 

Vážení účastníci kurzů, vážení návštěvníci a spolupracovníci, naším cílem je vám umožnit bezpečné užití času a pohyb v prostorách naší školy vaření, proto dbejte prosím následujících pokynů. 

Osoby, které se účastní kurzu vaření, a osoby, které se zdržují a pohybují v prostorech Chefparade s.r.o. jsou povinny respektovat a dodržovat: 

 • veškerá omezení, výstrahy na nebezpečí, příkazy a zákazy označené bezpečnostními značkami;
 • zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek, zákaz jejich donášení na pracoviště, zákaz vstupu na pracoviště pod vlivem. V případě, že při pobytu ve škole vaření Chefparade alkoholické nápoje a omamné látky požíváte, jste povinni dbát zvýšené opatrnosti a vzít na vědomí, že jakékoliv zranění, úrazy, vzniklé škody a další podobné události jsou Vaší vlastní odpovědností. Společnost Chefparade za tuto situaci nemůže a neponese jakoukoliv právní ani jinou odpovědnost.
 • zákaz jakékoliv manipulace s veškerými technickými zařízeními a vybavením, vyjma běžného užití v rámci kurzu vaření;
 • zákaz kouření;
 • zákaz manipulace s otevřeným ohněm ve všech prostorách objektu, vyjma spotřebičů určených k vaření v rámci kurzu vaření;
 • používání osobní ochranné pracovní prostředky, pokud jim byly přiděleny či k tomu byly vyzvány;
 • návody na obsluhu zařízení, pokud bylo umožněno kuchařem použití daného technického zařízení;
 • respektovat požární řády, požární poplachové směrnice, bezpečnostní předpisy, pokyny a značky a další dokumenty pracoviště.

Dále jsou účastníci kurzu vaření a osoby, které se zdržují a pohybují v prostorech Chefparade, povinny:

 • chovat se tak, aby svojí činností nezavdali příčinu ke vzniku požáru nebo úrazu;
 • zdržovat se pouze na vyhrazených pracovištích, svévolně je neopouštět, bez svolení a vědomí kuchaře či jiného vedoucího pracovníka nevstupovat do jiných prostorů;
 • pohybovat se pouze po cestách, které jsou vyznačeny nebo udržovány jako volně průchodné;
 • udržovat pořádek a čistotu, nepoškozovat technická zařízení, vybavení budovy a ostatní majetek;
 • nahlásit vedoucímu zaměstnanci každý úraz, ke kterému došlo v době kurzu vaření či plnění pracovních úkolů nebo pobytu v objektu. Účinně spolupracovat při sepsání záznamu o úrazu, či požáru a při dalším vyšetřování;
 • v případě mimořádné události v době návštěvy (požár, havárie apod.) dbát pokynů vedoucích pracovníků a urychleně opustit ohrožený prostor na shromažďovací místo, při tom sledovat určený směr úniku z místa (tabulky únikový východ či EXIT);
 • bez vědomí a svolení vedoucího pracovníka nesmí vstupovat do míst, kde je zvýšené nebezpečí, nesmí manipulovat s žádnými stroji a zařízeními, pokud k tomu nejsou oprávněni a s obsluhou nejsou řádně seznámeni a je tato manipulace součástí jejich služeb.

 

Ve vnitřních prostorách platí přísný zákaz kouření!

Manipulace s ohněm je povolena pouze v rámci vaření, a to pod dohledem a se svolením kuchaře!

 

Prázdny
Prázdny
Prázdny

Kvalita a tradice
od roku 2007 na českém trhu

Jedinečný zážitek
kombinace chutí, vůní a příjemné společnosti

Zkušení šéfkuchaři
se zahraničními zkušenostmi

Více než 60 kurzů
evropské i světové kuchyně